trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Huong dan thu tuc cap lai the BHYT bi mat 

The bao hiem y te (BHYT) duoc cap cho tat ca nhung nguoi tham gia BHYT va lam can cu de duoc huong cac quyen loi ve BHYT. Trong truong hop bi mat the BHYT thi phai lam thu tuc cap lai the theo quy dinh. 
 

Huong dan thu tuc cap lai the BHYT 2018 

Theo Dieu 18 cua Luat Bao hiem y te 2008, sua doi bo sung nam 2014, the BHYT duoc cap lai trong truong hop bi mat. Nguoi bi mat the phai co don de nghi cap the. Thu tuc cap lai the BHYT duoc quy dinh tai Luat nay va huong dan cu the tai Quyet dinh 595/QD-BHXH nam 2017 nhu sau: 
- Thanh phan ho so: 
Nguoi tham gia BHYT dien cac thong tin tren To khai tham gia, dieu chinh thong tin BHXH, BHYT theo mau TK1-TS; 
- Noi lam thu tuc: 
+ Noi lam thu tuc la co quan BHXH cap huyen neu nguoi tham gia BHYT thuoc doi tuong do BHXH huyen thu; 
+ Noi lam thu tuc la co quan BHXH cap tinh neu la nguoi tham gia BHYT thuoc doi tuong do BHXH tinh truc tiep thu. 
 
 
- Thoi gian cap lai the: 
Trong thoi han 07 ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc don de nghi cap lai the, co quan BHXH phai cap lai the cho nguoi tham gia BHYT. 
- Phi cap lai the: 
Tu 01/01/2017, Luat Phi va Le phi 2015 co hieu luc da bai bo quy dinh ve thu phi cap lai the BHYT; theo do, tu thoi diem nay, nguoi tham gia BHYT duoc mien phi khi lam thu tuc cap lai the BHYT
 
Quyen loi cua nguoi benh trong thoi gian cho cap lai the 
 
Theo khoan 12 Dieu 1 cua Luat Bao hiem y te sua doi, bo sung nam 2014, trong thoi gian cho cap lai the, nguoi tham gia BHYT van duoc huong day du moi quyen loi BHYT. Tuc la, trong thoi gian nay, nguoi benh van duoc Quy BHYT chi tra chi phi kham chua benh trong pham vi muc huong theo quy dinh (Xem chi tiet muc huong BHYT cua cac doi tuong hien nay tai day). 
 
Tuy nhien, de duoc huong quyen loi BHYT trong thoi gian cho cap lai the, nguoi benh phai xuat trinh cho co so kham, chua benh giay hen cua co quan BHXH (giay nay duoc cap khi nop ho so lam thu tuc cap lai the BHYT) va 01 loai giay to tuy than co dan anh nhu CMND hay Ho chieu.
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn