GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất bao gồm thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN năm 2016

I – Thời hạn nộp các tờ khai báo cáo thuế

Theo Khoản 3 Điều 10 Chương II của Thông tư 156/2013/TT-BTC có quy định về thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế môn bài, thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN.

Mời bạn xem thêm:

>> người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2018

>> quyết định thanh lý tài sản

>> mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội

lịch nộp các loại báo cáo thuế

“3. Thời hạn nộp dữ liệu khai thuế

a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

c) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

đ) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

g) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thu khác liên quan đến dùng đất dựa vào cơ chế một cửa liên thông thì thực hiện dựa vào thời hạn quy định tại văn bản hướng dẫn về cơ chế một cửa liên thông đó.” 

II. Lịch nộp các loại tờ khai báo cáo thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN

Tháng

Thời hạn nộp

báo cáo thuế

Dành cho DN nộp Báo cáo Thuế GTGT theo quý

Dành cho DN nộp Báo cáo Thuế GTGT theo tháng

1

20/01/2016

 

Tờ khai thuế GTGT T12/2015

Tờ khai thuế TNCN T12/2015 (nếu có)

30/01/2016

Tờ khai thuế GTGT quý IV/2015

 

Tờ khai thuế TNCN quý IV/2015 (nếu có)

Tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2015

Tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2015

BC tình hình sử dụng hoá đơn quý IV/2015

BC tình hình sử dụng hoá đơn quý IV/2015

Nộp thuế môn bài năm 2016

Nộp thuế môn bài năm 2016

2

20/02/2016

 

Tờ khai thuế GTGT T01/2016

Tờ khai thuế TNCN T01/2016 (nếu có)

3

20/03/2016

 

Tờ khai thuế GTGT T2/2016

 

Tờ khai thuế TNCN T2/2015 (nếu có)

30/03/2016

Quyết toán thuế TNDN năm 2015

Quyết toán thuế TNDN năm 2015

Quyết toán thuế TNCN năm 2015

Quyết toán thuế TNCN năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

4

20/4/2016

 

Tờ khai thuế GTGT T3/2016

Tờ khai thuế TNCN T3/2016 (nếu có)

30/4/2016

Tờ khai thuế GTGT quý I/2016

 

 

Tờ khai thuế TNCN quý I/2016 (nếu có)

 

Tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2016

 

Tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2016

 

BC tình hình sử dụng Hoá đơn quý I/2016

BC tình hình sử dụng Hoá đơn quý I/2016

5

20/05/2016

 

Tờ khai thuế GTGT T04/2016

Tờ khai thuế TNCN T04/2016 (nếu có)

6

20/06/2016

 

Tờ khai thuế GTGT T05/2016

Tờ khai thuế TNCN T05/2015 (nếu có)

7

20/07/2015

 

Tờ khai thuế GTGT T06/2015

Tờ khai thuế TNCN T06/2016 (nếu có)

30/7/2016

Tờ khai thuế GTGT quý II/2016

 

 

Tờ khai thuế TNCN quý II/2016 (nếu có)

Tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2016

 

Tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2016

 

BC tình hình sử dụng Hoá đơn quý II/2016

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2016

8

20/08/2016

 

Tờ khai thuế GTGT T07/2016

Tờ khai thuế TNCN T07/2016 (nếu có)

9

20/09/2015

 

Tờ khai thuế GTGT T08/2016

Tờ khai thuế TNCN T08/2016 (nếu có)

10

20/10/2016

 

Tờ khai thuế GTGT T06/2016

Tờ khai thuế TNCN T06/2016 (nếu có)

30/10/2016

Tờ khai thuế GTGT quý III/2016

 

 

Tờ khai thuế TNCN quý III/2016 (nếu có)

Tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2016

 

Tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2016

 

BC tình hình sử dụng Hoá đơn quý III/2016

BC tình hình sử dụng Hoá đơn quý III/2016

11

20/11/2016

 

Tờ khai thuế GTGT T10/2016

Tờ khai thuế TNCN T10/2016 (nếu có)

12

20/12/2016

 

Tờ khai thuế GTGT T11/2016

Tờ khai thuế TNCN T11/2016 (nếu có)

Chưa biết cách làm báo cáo thuế hãy tham khảo ngay khóa: học kế toán thuế

Học thực tế - làm thực tế - học xong làm được việc

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào