GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi 2018

 
mẫu bk02/ac thông tư 39
 
mẫu 3.10 thông tư 39
 
mẫu số 3.13 phụ lục 3 của thông tư 39/2014/tt-btc
 
mẫu 3.12 thông tư 39
 
mẫu tb04/ac
 
thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn
 
bk 01
 
nhantokhai

Xem thêm mẫu bảng kê chuyến đi dưới đây:

            Mẫu: BK01/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư

 số 39/2014/TT-BTC  ngày

31/3/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

3.10. Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi

 

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ

(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

 

1. Tên tổ chức, cá nhân: ....................................................................................................

2. Mã số thuế: .....................................................................................................................

3. Các loại hóa đơn chưa sử dụng: ..................................................................................

STT

Tên loại hóa đơn

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu hóa đơn

Số lượng

Từ số

đến số

 
 

1

Hóa đơn giá trị gia tăng

01GTKT2/001

AA/14T

100,000

1

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………, ngày………tháng………năm………

                                                                               NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)

 

 

Link download: bảng kê hoá đơn chuyến đi

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn