GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu bảng thanh toán tiền lương mẫu số 02-lđtl áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC và cách lập bảng thanh toán tiền lương mới nhất

Đơn vị:...................

 

Mẫu số: 02 - LĐTL

Bộ phận:................

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

 

         Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

     Số:...............

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng..........năm...........

 

 

Số TT

 

 

 

Họ và tên

 

 

Bậc lương

 

 

Hệ số

 

Lương

sản phẩm

 

Lương

thời gian

Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% lương

 

Phụ cấp thuộc

 

Phụ cấp khác

 

 

Tổng số

 

Tạm ứng kỳ I

 

Các khoản

phải khấu trừ vào lương

 

Kỳ II

được lĩnh

 

 

 

 

Số SP

Số tiền

Số công

Số tiền

Số công

Số tiền

quỹ lương

BHXH

...

Thuế TNCN phải nộp

 

Cộng

Số tiền

Ký nhận

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

  C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ngày....tháng....năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

                 (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

 

Các bước hướng dẫn cách lập Bảng thanh toán tiền lương
 
Bảng thanh toán tiền lương được lập hàng tháng. Cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ liên quan như: Bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành…
 
Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ tên của người lao động được hưởng lương.
 
Cột 1,2: Ghi bậc lương, hệ số lương của người lao động.
 
Cột 3,4: Ghi số sản phẩm và số tiền tính theo lương sản phẩm.
 
Cột 5,6: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian.
 
Cột 7,8: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ việc hưởng các loại % lương.
 
Cột 9: Ghi các khoản phụ cấp thuộc quỹ lương.
 
Cột 10: Ghi số phụ cấp khác được tính vào thu nhập của người lao động nhưng không nằm trong quỹ lương, quỹ thưởng.
 
Cột 11: Ghi tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng.
 
Cột 12: Ghi số tiền tạm ứng kỳ I của mỗi người.
 
Cột 13,14,15,16: Ghi các khoản phải khấu trừ khỏi lương của người lao động và tính ra tổng số tiền phải khấu trừ trong tháng.

Tổng số tiền (viết bằng chữ):....................................................................................................

Đọc thêm: Cách xây dựng thang bảng lương 2016

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn