GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu báo cáo công nợ phải thu khách hàng

 
mẫu báo cáo công nợ khách hàng
 
báo cáo công nợ phải thu khách hàng
 
báo cáo công nợ phải trả
 
cách lập báo cáo công nợ
 
mẫu công nợ bằng excel
 
mẫu báo cáo công nợ phải thu khách hàng
 
mẫu bảng kê công nợ phải trả
 
bảng công nợ khách hàng

Mời bạn xem chi tiết:

Đơn vị báo cáo...

Mẫu số B 15 - H

 

 

 

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU

Năm....................

 

STT

Tên khách hàng

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Số tiền

1

2

3

4

5

6

 

1. Phải thu về vốn dự trữ

 

 

 

 

 

..................

 

 

 

 

 

..................

…………………

 

 

 

 

 

2. Phải thu khác

 

 

 

 

 

..................

…………………

 

 

 

 

 

..................

3. Khoản thu còn thiếu

……………….

……………...

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Link download: Công nợ phải thu

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Nnc
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Long Lực
Công Ty TNHH Sản Xuất Nhôm Kính Nội Thất Asean Door

Bình luận

Vuong Văn vượng
2018-10-26 18:19:22

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn