trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:11885

Mẫu báo cáo công nợ phải thu khách hàng

 
mẫu báo cáo công nợ khách hàng
 
báo cáo công nợ phải thu khách hàng
 
báo cáo công nợ phải trả
 
cách lập báo cáo công nợ
 
mẫu công nợ bằng excel
 
mẫu báo cáo công nợ phải thu khách hàng
 
mẫu bảng kê công nợ phải trả
 
bảng công nợ khách hàng

Mời bạn xem chi tiết:

Đơn vị báo cáo...

Mẫu số B 15 - H

 

 

 

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU

Năm....................

 

STT

Tên khách hàng

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Số tiền

1

2

3

4

5

6

 

1. Phải thu về vốn dự trữ

 

 

 

 

 

..................

 

 

 

 

 

..................

…………………

 

 

 

 

 

2. Phải thu khác

 

 

 

 

 

..................

…………………

 

 

 

 

 

..................

3. Khoản thu còn thiếu

……………….

……………...

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Link download: Công nợ phải thu


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1