GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu báo cáo công nợ phải trả mới nhất 2017 - 2018

mẫu báo cáo công nợ phải thu
 
mẫu báo cáo công nợ khách hàng
 
mẫu theo dõi công nợ phải trả trên excel
 
mẫu báo cáo chi tiết công nợ phải thu
 
bảng theo dõi công nợ phải trả
 
báo cáo công nợ phải thu khách hàng
 
biểu mẫu công nợ phải trả
 
báo cáo công nợ nội bộ

Mời bạn xem chi tiết

Đơn vị báo cáo...

Mẫu số B 16 - H

 

 

 

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Năm....................

 

 

STT

Tên khách hàng

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Số tiền

1

2

3

4

5

6

 

1. Phải trả trong nội bộ

 

 

 

 

 

..................

 

 

 

 

 

..................

 

 

 

 

 

2. Phải trả ngoài đơn vị

 

 

 

 

 

..................

 

 

 

 

 

..................

3. Phải trả khác

…………………

………………….

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Link download: Báo cáo công nợ phải trả

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn