GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu báo cáo kết quả thử việc mới nhất

mẫu báo cáo thử việc của nhân viên
 
báo cáo thử việc hoàn hảo
 
mẫu biểu báo cáo thử việc
 
báo cáo thử việc nhân viên kinh doanh
 
mẫu báo cáo thử việc kế toán
 
lời cảm ơn báo cáo thử việc
 
cách viết báo cáo học việc
 
bản tự nhận xét quá trình thử việc
 
Xem chi tiết tại đây:

CÔNG TY ABC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------***----------

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

 

Kính gửi :  - Lãnh đạo Công ty

         - Ông Trưởng phòng Hành chính Quản trị

 

Họ và tên:................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:............................................................................................................

Thời gian thử việc từ ngày……./……./…….đến ngày……./……./…….

Công việc được giao trong quá trình thử việc:...................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Tự đánh giá, ý kiến đề nghị:.................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Hà nội, ngày         tháng       năm

                                                                                  Người thử việc

 

Ý kiến của Trưởng bộ phận:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........, ngày       tháng       năm

                                                                                      Trưởng bộ phận

 

Ý kiến của Trưởng Phòng Hành chính Quản trị:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

......., ngày       tháng       năm

                                                                                      Trưởng phòng HCQT

 

Link download: báo cáo kết quả thử việc

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn