GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn gtgt

mẫu biên bản báo mất hóa đơn biên bản mất cháy hỏng hóa đơn mẫu báo cáo mất hóa đơn mới nhất mẫu bc21/ac ( phụ lục 3 thông tư 39/2014) biên bản mất hóa đơn 2016 công văn giải trình mất hóa đơn download mẫu biên bản mất hóa đơn bc26/ac

mẫu biên bản báo mất hóa đơn
 
biên bản mất cháy hỏng hóa đơn
 
mẫu báo cáo mất hóa đơn mới nhất
 
mẫu bc21/ac ( phụ lục 3 thông tư 39/2014)
 
biên bản mất hóa đơn 2016
 
công văn giải trình mất hóa đơn
 
download mẫu biên bản mất hóa đơn
 
bc26/ac

Phụ lục số 5: Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Mẫu số: BC/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư

số       /2011/TT-BTC ngày   /  /2011 của Bộ Tài chính)

 

 

                                                  ........., ngày.........tháng.........năm 20......

 

BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

 

Tên đơn vị, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:. ............................

Mã số thuế: ...............................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................

Hồi       giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm ........., (đơn vị cá nhân)  phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

 

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

đến số

Số lượng

Liên hóa đơn

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hàng hoặc chưa phát hành)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn:.........................................................................

…………………………………………………………………………………

Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Nơi nhận:

- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

- Lưu.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên

Link download: Mẫu báo cáo cháy hoá đơn

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Mtv Trần Thạch Cao Xuân Ngọc
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển H2 Green Enegry
Công Ty TNHH Sofa Kim Nguyên

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn