trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu biên bản chứng nhận sự việc xác nhận công việc

Để xác nhận một hiện tượng, sự việc, công việc nào đó xảy ra giữa bạn với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với cơ quan hành chính : cơ quan thuế, cơ quan bhxh, xã phường, thị trấn, quận huyện, tỉnh thành....về sự việc nào đó...bạn cần có Mẫu biên bản chứng nhận sự việc xác nhận công việc mới nhất dưới đây.

Đây là mẫu số 04/BB Mẫu biên bản chứng nhận sự việc xác nhận công việc xảy ra mời các bạn cùng tham khảo:

Mẫu số: 04/BB

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN LẬP
 BIÊN BẢN
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số:           /BB-CN

 

 

BIÊN BẢN CHỨNG NHẬN

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Hôm nay, hồi ......giờ .... ngày .... tháng ..... năm ...........Tại………...........

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):...........................Chức vụ: ............................Đơn vị .......................

2. Ông (bà):...........................Chức vụ: ............................Đơn vị........................

Với sự chứng kiến của:

a) Ông (bà) …................ Năm sinh ..............................Quốc tịch:......................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ................. ngày cấp ................. nơi cấp ...........

b) Ông (bà) ……...................... Năm sinh ..............................Quốc tịch:............

Địa chỉ:.................................................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ................ ngày cấp ................. nơi cấp ...........

Chứng nhận rằng:[2]...................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi ........ giờ ......... ngày .... tháng ....... năm ...........

Biên bản được lập thành ........... bản; mỗi bản gồm ............. trang; có nội dung và giá trị như nhau; đã giao cho .................................... 01 bản. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):[3].................................................................

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

_______________________

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2]Ghi nội dung sự việc cần chứng nhận;

[3]Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Mời bạn xem thêm khoá học kế toán:

>> lớp học kế toán tổng hợp ở cầu giấy

>> khoá học kế toán cấp tốc ở long biên

>> trung tâm đào tạo kế toán tại hà đông

 
mẫu biên bản xác nhận sự việc
 
biên bản xác nhận công việc
 
biên bản xác nhận sự cố
 
mẫu biên bản xác minh đối tượng
 
mẫu biên bản xác nhận hàng hóa
 
mẫu biên bản xác nhận bàn giao
 
biên bản xác nhận thanh toán
 
mẫu biên bản xác nhận số lượng
 
Link download: Biên bản xác nhận
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn