trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10346
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu biên bản giải trình với cơ quan thuế Mẫu số: 02/BB

Sau khi nhận được cháp thông báo vi phạm của cơ quan thuế giờ đến lúc bạn cần sử dụng Mẫu biên bản giải trình với cơ quan thuế Mẫu số: 02/BB để trình bày, nêu lý do vi phạm trên với cơ quan thuế...hy vọng xem xét giảm mức xử phạt hoặc huỷ biên bản vi phạm kia đi..

Dưới đâu là mẫu biên bản giải trình với cơ quan thuế Mẫu số: 02/BB mới nhất mời bạn tham khảo, các bước viết chi tiết để gửi nên cơ quan thuế một cách xúc tích nhất.

Mẫu số: 02/BB

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN LẬP
 BIÊN BẢN
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số:           /BB-GTTT

 

 

BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH

(Áp dụng đối với trường hợp giải trình trực tiếp)

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí và hóa đơn [2];

Căn cứ Thông tư số .../2013/TT-BTC ngày.... tháng .... năm 2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số …/BB-VPHC do………………lập hồi … giờ … ngày ..… tháng …… năm…...tại…………;

Căn cứ văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp ngày…. tháng… năm…. của Ông (Bà)/Tổ chức: (ghi rõ)………………....…………………..................;

Căn cứ văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp về việc tham gia phiên giải trình ...................................................................................... (nếu có);

Căn cứ Thông báo số………..ngày….tháng….năm…...của……………..

về việc tổ chức phiên giải trình trực tiếp,

Hôm nay, hồi .......giờ ..... ngày ......... tháng ..... năm .....tại ………...……

Chúng tôi gồm:

A. Người tổ chức phiên giải trình:

1. Ông (bà):...........................Chức vụ: ..................... Đơn vị: ...........................

2. Ông (bà):...........................Chức vụ: ......................Đơn vị:............................

B. Bên giải trình:

Ông (bà)/Tổ chức:[3]...........................................................................................

Năm sinh …………...Quốc tịch: …............…….......(đối với cá nhân vi phạm)

Địa chỉ: ……………............................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: …………........…............................................

Mã số thuế (nếu có):.............................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:...................;

Cấp ngày...................................Nơi cấp:.............................................................;

Nội dung phiên họp giải trình như sau:

1. Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt:

- Về căn cứ pháp lý:.............................................................................................

- Về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm:................................

- Về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm: ........................................................................................

2. Ý kiến của cá nhân/tổ chức vi phạm, người đại diện hợp pháp.......................

..............................................................................................................................

Phiên giải trình kết thúc vào hồi ...... giờ ......... ngày .... tháng ..... năm .....

Biên bản gồm ….. trang, được lập thành ...... bản có nội dung và có giá trị như nhau; đã được đọc cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho bên giải trình 01 bản./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIẢI TRÌNH
 (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN TỔ CHỨC GIẢI TRÌNH
 (Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ nếu có)

Mời bạn xem thêm:

 
 
 
mẫu biên bản giải trình chậm tiến độ
 
mẫu biên bản giải trình sai sót
 
biên bản tường trình sự việc
 
biên bản giải trình vi phạm hành chính
 
mẫu báo cáo giải trình cá nhân
 
mẫu công văn giải trình sự việc
 
mẫu báo cáo giải trình thanh tra
 
biên bản giải trình thanh tra

 

Link download: Biên bản giải trình cơ quan thuế


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn