GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu biên bản kê biên tài sản 2018

Giới thiệu các bạn link download mẫu biên bản kê biên tài sản mới nhất năm 2018. 

mẫu biên bản cưỡng chế thu hồi đất

mẫu biên bản kê biên tài sản cưỡng chế

mẫu biên bản xử lý tài sản thiếu

…………….(1)
……………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………../BB-HC23

 

 

BIÊN BẢN KÊ BIÊN TÀI SẢN
 

Hôm nay, hồi ………………giờ ………..ngày ………….tháng ………….năm ………………

Tại (2) …………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

1/ ……………………………………….Chức vụ ………………………………. Đơn vị ……….

2/ ……………………………………….Chức vụ ………………………………. Đơn vị ……….

3/ ……………………………………….Chức vụ ………………………………. Đơn vị ……….

4/ ……………………………………….Chức vụ ………………………………. Đơn vị ……….

Với sự chứng kiến của:

1/ Ông (bà): ………………………………………….Năm sinh ……………….Quốc tịch:…….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………….……………………………………………………………………………

Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: …......………Ngày cấp …………. Nơi cấp ………

2/ Ông (bà): ………………………………………….Năm sinh ……………….Quốc tịch …….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………….…………………………………………………………………………….

Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: …......………Ngày cấp …………. Nơi cấp ………

Đại diện chính quyền địa phương (hoặc cơ quan của cá nhân bị cưỡng chế):

1/ Ông (bà): ………………………………………….Năm sinh ……………….Quốc tịch …….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………….……………………………………………………………………………

Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: …......………Ngày cấp …………. Nơi cấp ………

Đại diện cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế kê biên:

2/ Ông (bà): ………………………………………….Năm sinh ……………….Quốc tịch ……

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………….……………………………………………………………………………

Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: …......………Ngày cấp …………. Nơi cấp ………

Đã tiến hành kê biên tài sản theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính số ……………… ngày ………tháng ………..năm ………….của …………………………………

………………………………………………………................................................................

Đối với Ông (bà)/Tổ chức (3): ……………………………………………………………………

Năm sinh …………………………………..Quốc tịch: …………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ………….….……………………………………………….

Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: …......………Ngày cấp …………. Nơi cấp ………

Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số: ……………………………

Ngày cấp ……………………………………….. Nơi cấp ……………………………………….

Tài sản kê biên gồm có (4):

STT

Tên tang vật, phương tiện bị kê biên

Đơn vị tính

Số lượng, khối lượng, trọng lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng tang vật, phương tiện

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việc kê biên tài sản kết thúc vào hồi …….giờ …...ngày ……..tháng …….năm ……

Quá trình kê biên tài sản của ông (bà)/tổ chức........................................................ đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản được lập thành 02 bản; mỗi bản gồm ………….. tờ; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho …………………………………………………. 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (5): …………………………………………………

……………………………….......................................…………........................

…………………………………………................................................................

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
CƯỠNG CHẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(HOẶC CƠ QUAN CỦA CÁ NHÂN BỊ CƯỠNG CHẾ)(6)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

CÁ NHÂN (HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP) HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ CƯỠNG CHẾ (7)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN(8)
(Ký, ghi rõ họ tên)

______________________

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản;

(2) Ghi địa điểm tiến hành kê biên tài sản;

(3) Ghi tên và các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân bị kê biên tài sản như: địa chỉ, nghề nghiệp, quốc tịch, số chứng minh thư hoặc hộ chiếu, Giấy phép kinh doanh;

(4) Ghi tài sản bị kê biên, trong đó: mô tả tên gọi, tình trạng, đặc điểm số biển kiểm soát (nếu là PTVT) của từng tài sản bị kê biên

(5) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên;

(6, 7, 8) Trường hợp vắng mặt hoặc có người từ chối ký biên bản thì người lập biên bản phải ghi rõ vào biên bản và nêu rõ lý do.

 

Link download: Mẫu biên bản kê biên tài sản

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn