GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản 2018

biên bản kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200
 
biên bản kiểm kê tài sản trường học
 
mẫu biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ
 
phiếu kiểm kê tài sản
 
biên bản kiểm kê tài sản theo quyết định 19
 
báo cáo kiểm kê tài sản
 
mẫu số 05-tscđ
 
mẫu bảng kê tài sản cố định

Mời bạn xem chi tiết mẫu biên bản kiểm tra tài sản

 

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA (THANH TRA)

ĐOÀN KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA)

 

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnhphúc

 

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN

HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA)

 

CăncứQuyếtđịnhsố....../QĐ-.......ngày..........tháng..........năm ............. của ............................vềviệckiểmtra (hoặcthanhtra)…................................ tại..............................;

CăncứQuyếtđịnhsố ......./QĐ-........ngày..........tháng..........năm ............. của ................... vềviệckiểmkêtàisảnliênquanđếnhoạtđộngkiểmtra, thanhtra;

Hôm nay, hồi ....... giờ..... ngày .....tháng  .....năm .........

Tại:..............................................................................................................

Chúngtôigồm:

A. Đoànthanhtra (kiểmtra):

1. Ông/Bà..................................... - Chứcvụ:...........................................;

2. Ông/Bà..................................... - Chứcvụ:...........................................;

....................................................................................................................

B. Ngườicótàisảnliênquanđếnhoạtđộngkiểmtra, thanhtrabịkiểmkêlà:

Ông (bà)/tổchức:.................................– Mãsốthuế:.......................................;

Giấy CMND/ Hộchiếu/ Chứngnhậnđăngkýkinhdoanh/ Chứngnhậnđăngkýhoạtđộngsố: .............................................. do .............................cấpngày......tháng .....năm...........

Địachỉ: ............................................................................................................

C. Tổchức, cánhânchứngkiến:

1. Ông (bà) ........................Nghềnghiệp:................................................;

Giấy CMND/hộchiếusố:........................;Ngàycấp: .............................; Nơicấp:………………………………….;

Địachỉthường trú:........................................................................................;

2. Ông (bà) ........................Nghềnghiệp:................................................;

Giấy CMND/hộchiếusố:........................;Ngàycấp: .............................; Nơicấp:………………………………….;

Địachỉthường trú:........................................................................................;

Tiếnhànhlậpbiênbảnkiểmkêtàisảnliênquanđếnhoạtđộngkiểmtra (hoặcthanhtra) gồm:

STT

    Tên tài sản

Số lượng

Chủng loại, tình trạng tài sản

Ghi chú

 

(chi tiết theo từng loại)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài những tài sản nêu trên, chúng tôi không niêm phong thêm thứ gì khác.

­Biên bản này gồm có ......... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao cho cá nhân/ tổ chức có tài sản bị niêm phong. 

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ...............................................................

 

NGƯỜI THỰC HIỆN KIỂM KÊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

NGƯỜI (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC)

        CÓ TÀI SẢN BỊ KIỂM KÊ

    (Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

       Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ (nếu có)

 

 

 

Ghi chú:

1. Trường hợp trong số những người chứng kiến có đại diện chính quyền địa phương thì phải ghi rõ họ tên và chức vụ.

            2. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên  bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Link download: Biên bản kiểm tra tài sản

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn