GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu biên bản làm việc, ghi nhớ với cá nhân, doanh nghiệp

Để cụ thể hoá các buổi làm việc được thành công tốt đẹp các biên trong buổi làm việc với nhau thường có Mẫu biên bản làm việc, ghi nhớ với cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan thuế, cơ quann bhxh...ghi nhớ về buổi họp, các nội dung thống nhất với nhau như thế nào.

Dưới đây mời bạn có thể tham khảo và download Mẫu biên bản làm việc, ghi nhớ với cá nhân, doanh nghiệp ở phía dưới:

 

Mẫu số: 03/BB

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN LẬP
 BIÊN BẢN
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số:           /BB-LV

 

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Hôm nay, hồi ......... ...giờ .......  ngày ........ tháng ........... năm....................

tại………………………………………………………......................................

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):...........................Chức vụ: ..........................Đơn vị..........................

2. Ông (bà):...........................Chức vụ: ..........................Đơn vị.........................

Đã làm việc với:

a) Ông (bà) ............................... Năm sinh:……….......Quốc tịch:......................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:........................................................................

Mã số thuế (nếu có):.............................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ...................

Cấp ngày......................................Nơi cấp:...........................................................

b) Ông (bà) .............................. Năm sinh:…….….......Quốc tịch:......................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:........................................................................

Mã số thuế (nếu có):.............................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ...................

Cấp ngày........................................... Nơi cấp:......................................................

Nội dung làm việc:.......................................................................................

.....................................……………...........................................................................

........................................................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi ...... giờ....... ngày ......... tháng ......... năm .........

Biên bản được lập thành ........... bản; mỗi bản gồm ............. trang  không tách rời, có nội dung và giá trị như nhau; đã giao cho ......................... 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):[2]..................................................................

 

Người tham gia làm việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mời bạn xem thêm:

>> đào tạo kế toán tổng hợp tại cần thơ

>> học kế toán thực hành ở hải dương

>> lớp học kế toán cấp tốc ở thủ đức

 

mẫu biên bản làm việc hiện trường

 
mẫu biên bản làm việc vi phạm
 
mẫu biên bản làm việc của đoàn kiểm tra
 
mẫu biên bản làm việc của đảng
 
mẫu biên bản thỏa thuận công việc
 
cách viết biên bản làm việc
 
mẫu biên bản sự việc
 
biên bản làm việc của công an
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn