GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu biên bản niêm phong tài liệu 2017 - 2018

biên bản niêm phong tài sản
 
mẫu niêm phong tài sản
 
biên bản niêm phong vật chứng
 
biên bản niêm phong phòng làm việc
 
mẫu biên bản niêm phong nhà xưởng
 
biên bản niêm phong phương tiện
 
biên bản niêm phong kho
 
biên bản niêm phong đề thi
 
Xem chi tiết mẫu biên bản niêm phong tài liệu dưới đây:

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

ĐOÀN THANH TRA...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnhphúc

 

 

 

BIÊN BẢN NIÊM PHONG TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN

HÀNH VI TRỐN THUẾ, GIAN LẬN THUẾ

 

CăncứQuyếtđịnhsố....../QĐ-.......ngày..........tháng..........năm ............. của ............................vềviệcthanhtra……............................ tại....................................;

CăncứQuyếtđịnhsố ......../QĐ-........ngày..........tháng..........năm ............. của ...................…………….vềviệcniêmphongtàiliệuliênquanđếnhànhvitrốnthuế, gianlậnthuế;

Hôm nay, hồi ....... giờ..... ngày .....tháng  .....năm .........

Tại:........................................................................................................

 

Chúngtôigồm:

A. Đoànthanhtra:

1. Ông/Bà................................... - Chứcvụ:...........................................;

2. Ông/Bà................................... - Chứcvụ:...........................................;

.............................................................................................

B. Ngườicótàiliệuliênquanđếnhànhvitrốnthuế, gianlậnthuếbịniêmphonglà:

Ông (bà)/tổchức:....................................................... – Mãsốthuế:.......................................;

Giấy CMND/ Hộchiếu/ Chứngnhậnđăngkýkinhdoanh/ Chứngnhậnđăngkýhoạtđộngsố: ........................................................ do .............................cấpngày................................

Địachỉ: ........................................................................................................

C. Tổchức, cánhânchứngkiến:

1. Ông (bà) .........................Nghềnghiệp:..............................................;

Giấy CMND/hộchiếusố:........................;Ngàycấp: .............................; Nơicấp:………………………………….;

Địachỉthường trú:........................................................................................;

2. Ông (bà) .................. ……Nghềnghiệp:.................................................;

Giấy CMND/hộchiếusố:........................;Ngàycấp: .............................; Nơicấp:………………………………….;

Địachỉthường trú:..........................................................................................;

 

Tiếnhànhlậpbiênbảnniêmphongtàiliệuliênquanđếnhành vi trốnthuế, gianlậnthuếgồm:

 

STT

Tên tài liệu

Số lượng

Chủng loại, tình trạng tài liệu

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài những tài liệu nêu trên, chúng tôi không niêm phong thêm thứ gì khác.

­Biên bản này gồm có ......... trang, được lập thành .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao cho cá nhân/ tổ chức có tài liệu bị niêm phong. 

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ...............................................................

 

NGƯỜI THỰC HIỆN NIÊM PHONG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

NGƯỜI (HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC) CÓ TÀI LIỆU BỊ NIÊM PHONG

            (Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Trong trường hợptiền, đồvật, giấyphépcầnđượcniêmphong nhưngngườicótiền, đồvật, giấyphépvắngmặt)

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

(Trong trường hợptiền, đồvật, giấyphépcầnđượcniêmphong nhưngngườicótiền, đồvật, giấyphépvắngmặt)

           Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ (nếu có)

 

 

 

Ghi chú:

1. Trường hợp trong số những người chứng kiến có đại diện chính quyền địa phương thì phải ghi rõ họ tên và chức vụ.

            2. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào biên  bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Link download: Biên bản niêm phong tài liệu

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thuận Thành Nha Trang
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Vật Tư Y Tế Ht
Công Ty TNHH Tm Dv Đầu Tư Thành Đô Land

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn