GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu biên bản xác nhận công nợ 3 bên

mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2016
 
mẫu thư xác nhận công nợ khách hàng
 
mẫu biên bản đối trừ công nợ
 
thư xác nhận công nợ kiểm toán
 
biên bản đối chiếu công nợ theo thông tư 200
 
cách đối chiếu công nợ bằng excel
 
thư xác nhận nợ phải trả
 
mẫu xác nhận công nợ tạm ứng
 
Mời xem mẫu dưới đây:
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------------------


BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

(v/v Xác nhận khoản vay nợ giữa các bên)

 

Hôm nay, ngày … tháng ….  năm 20….., tại địa chỉ số ….. đường Lạc Long Quân, thành phố Hà Nội, Chúng tôi gồm có:

BÊN A                        :           Ông/Bà …………………………….  Giới tính: ………….

Chức vụ                       :           Chủ tịch …………………………… Công ty ……………

Sinh ngày                    :           …/…./19…..   Dân tộc: ……..           Quốc tịch: …………

Số CMTND                :           …………….   Ngày cấp: …./…20… Nơi cấp: CA tỉnh ……………….

Địa chỉ thường trú      :           Số nhà …., tổ ….., phường ……, thành phố ………, tỉnh …………….

Chỗ ở Hiện tại            :           Số nhà …., tổ ….., phường ……, thành phố ………, tỉnh …………….     

BÊN B                        :           Ông/Bà…………………….......………..  Giới tính: ………..….

Sinh ngày                    :           …/…./19…..   Dân tộc: …..................…..Quốc tịch: …..………

Số CMTND                :           …………….   Ngày cấp: …./…20… Nơi cấp: CA tỉnh ……………….

Địa chỉ thường trú      :           Số nhà …., tổ ….., phường ……, thành phố ………, tỉnh …………….

Chỗ ở Hiện tại            :           Số nhà …., tổ ….., phường ……, thành phố ………, tỉnh …………….     

Nội dung làm việc hai bên thống nhất cụ thể như sau:

  1. Bà ………………. xác nhận có vay của Ông …………. số tiền là: …….000.000.000 VNĐ (bằng chữ: ………….. tỷ đồng chẵn).
  2. Bà …………….. cam kết chậm nhất là ngày …../…./20…. sẽ thanh toán toàn bộ số tiền trên. Nếu đến hẹn không thanh toán bà …………… sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.
  3. Đến hết ngày ….. tháng ….năm 20….. nếu Bà …….. không thanh toán số tiền trên, Ông …………. có toàn quyền khởi kiện ra tòa án và kê biên toàn bộ số tài sản mà ……………. đang sở hữu hợp pháp tại Công Ty TNHH …………. Bà …………..có trách nhiệm triệu tập các thành viên để tiến hành chuyển nhượng hợp pháp số vốn mà bà đang sở hữu hợp pháp sang cho Ông ………………………..
  4. Bằng văn bản này Bà …………… cam kết Công ty TNHH ……………….đang sở hữu hợp pháp Giấy chứng nhận quyền sử quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA ………. do ủy ban nhân dân tỉnh ……….. cấp ngày …….. tháng ….. năm 20…. Toàn bộ tài sản của công ty và mảnh đất kể trên sẽ được kê biên, định giá và chuyển giao hợp pháp cho Ông …………… nếu đến hẹn trên mà Bà …………. không trả được số nợ trên.Việc kê biên, định giá tài sản của Công ty TNHH ……. chỉ là giải pháp đối trừ công nợ giữa hai bên.

Biên bản xác nhận công nợ có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

Link download: Mẫu biên bản xác nhận công nợ

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn