trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu biên bản xử phạt chống người thi hành công vụ

Với các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về : Thuế, gtgt, trật tử, bhxh...các bạn được được biên bản thông báo về việc cá nhân, doanh nghiệp không nhận quyết định xử phạt hành chính về thuế..để làm căn cứ pháp lý sau này khi bạn, doanh nghiệp kiện tụng, khiếu lại tố cáo...

Được gọi là Mẫu biên bản xử phạt chống người thi hành công vụ dưới đây mời bạn tham khảo

Mẫu số: 05/BB

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN LẬP
 BIÊN BẢN
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: ……/BB-KNQĐ

 

 

BIÊN BẢN

Về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính
không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

(Áp dụng đối với trường hợp giao quyết định xử phạt trực tiếp)

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……., tại .......................................................................................

Chúng tôi gồm:[2].........................................................................................

đã đến giao Quyết định số……./QĐ-….. ngày…...tháng…..năm…….do ông/bà………..chức vụ:……………………… ký, về việc.... cho ông (bà)/tổ chức vi phạm hành chính có tên trong Quyết định số……/QĐ-……. ngày….tháng…..năm…. để thi hành nhưng ông (bà)/tổ chức này cố tình không nhận Quyết định.

Vì vậy, tiến hành lập biên bản này với sự chứng kiến (nếu có) của:[3] .......

và có xác nhận của chính quyền địa phương là: [4].............................................

Biên bản gồm ….. trang, được lập thành …. bản có nội dung và giá trị như nhau; sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. Biên bản được lưu trong hồ sơ và giao cho chính quyền địa phương 01 bản./.

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
 (Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

__________________

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị của người giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

[3]Nếu người chứng kiến cũng là người của chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ;

[4]Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn nơi cá nhân vi phạm cư trú/tổ chức vi phạm có trụ sở.

 

Mời bạn xem thêm khoá học kế toán:

>> lớp học kế toán tổng hợp tại bắc ninh

>> khoá học kế toán thực hành ở thủ đức

>> đào tạo kế toán cấp tốc ở hải phòng

mẫu lập biên bản

biên bản vi phạm quy chế làm việc
 
mẫu biên bản xử phạt vi phạm hành chính
 
các mẫu biên bản
 
biên bản cảnh cáo nhân viên
 
biên bản xử lý vi phạm nội quy
 
biên bản xử lý kỷ luật đối với viên chức
 
biên bản nhắc nhở nhân viên
 
Link download: biên bản xử phạt
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn