GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu C2-02a/NS Giấy rút dự toán ngân sách

hướng dẫn ghi giấy rút dự toán ngân sách
 
mẫu giấy rút dự toán ngân sách 2017
 
giấy rút dự toán ngân sách là gì
 
giấy rút dự toán ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt
 
mẫu giấy rút dự toán ngân sách mới
 
mẫu giấy rút tiền mặt mới nhất
 
mẫu giấy rút dự toán ngân sách theo thông tư 77/2017
 
mẫu giấy rút dự toán ngân sách 2017 excel

Mời bạn xem chi tiết:

 

       
   

Mẫu số: Mẫu C2-02a/NS

 (Theo TT số  77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

                của Bộ Tài chính)

                  Số:……………..

                 Năm NS:……….

  Text Box: Không ghi vào
 khu vực này
 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                               GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

 Thực chi o        Tạm ứng     o

Ứng trước đủ đk thanh toán   o

Ứng trước đủ đk thanh toán   o

Chuyển khoản      o   

Tiền mặt tại KB     o

Tiền mặt tại NH    o

 

Đơn vị rút dự toán:.......................................................................................................................................................................................................

Tài khoản:................................................................................................. Tại KBNN:................................................................................................

Tên CTMT, DA:.............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... Mã CTMT, DA: ......................................................

Số CKC, HĐK: ........................................................................................  Số CKC, HĐTH: .....................................................................................  

Nội dung thanh toán

Mã NDKT

Mã chương

ngành KT

nguồn NSNN

Số tiền

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

PHẦN KBNN GHI

 

Nợ TK: .....................................

Có TK: .....................................

Nợ TK: .....................................

Có TK: .....................................

Nợ TK: .....................................

Có TK: .....................................

Mã ĐBHC: ..............................

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................

Đơn vị nhận tiền:........................................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................................................

Tài khoản:....................................................................................................................................................

Tại KBNN (NH): .........................................................................................................................................

Hoặc người nhận tiền: .............................................................................................................................

Số CMND:....................................... Cấp ngày: ..................................  Nơi cấp: ...................................

 

                      Bộ phận kiểm soát của KBNN                                                                         Đơn vị sử dụng ngân sách

                          Ngày …. tháng …. năm ….                                                                              Ngày …. tháng …. năm ….

               Kiểm soát                                  Phụ trách                                                Kế toán trưởng                    Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                      (ký, ghi họ tên)        (ký, ghi họ tên, đóng dấu)

                                                                                                                     

 

 

 

Người nhận tiền

Ngày…tháng…năm…

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Thanh toán ngày … tháng … năm …

Thủ quỹ      Kế toán     Kế toán trưởng       Giám đốc

KHO BẠC NHÀ NƯỚC (NGÂN HÀNG) B

  Ngày … tháng … năm …

Kế toán       Kế toán trưởng        Giám đốc

 

 

Link download: Mẫu C2-02a/NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn