GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán Ngân sách

 
mẫu c2-02/ns mới nhất
 
mẫu giấy rút dự toán ngân sách 2016
 
mẫu c2 05 ns thông tư 08
 
mẫu giấy rút dự toán ngân sách 2015
 
mẫu giấy rút dự toán ngân sách mới
 
giấy rút dự toán ngân sách là gì
 
hướng dẫn ghi giấy rút dự toán ngân sách
 
mẫu c2-03/ns mới nhất
 

 

       
   

Mẫu số: C2-02b/NS

 (Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

                của Bộ Tài chính)

        Số:…………….. Năm NS:……….

                

  Text Box: Không ghi vào
 khu vực này
 
 

 


                                                                                                                       

                                                                               GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Thực chi o        Tạm ứng      o

Ứng trước đủ đk thanh toán   o

Ứng trước đủ đk thanh toán   o

Chuyển khoản      o   

Tiền mặt tại KB     o

Tiền mặt tại NH    o

Đơn vị rút dự toán:.......................................................................................................................................................................................................

Tài khoản:................................................................................................. Tại KBNN: ...............................................................................................

Tên CTMT, DA:.............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... Mã CTMT, DA: ......................................................

Số CKC, HĐK: ........................................................................................  Số CKC, HĐTH: .....................................................................................  

Nội dung thanh toán

Mã NDKT

Mã chương

ngành KT

nguồn NSNN

Tổng số tiền

Chia ra

Nộp thuế

 

Thanh toán cho ĐV hưởng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(7) + (8)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

PHẦN KBNN GHI

1. Nộp thuế:

Nợ TK: .....................................

Có TK: .....................................

Nợ TK: .....................................

Có TK: .....................................

Nợ TK: .....................................

Có TK: .....................................

Mã CQ thu:..............................

Mã ĐBHC:...............................

2. Trả đơn vị hưởng:

Nợ TK: .....................................

Có TK: .....................................

Nợ TK: .....................................

Có TK: .....................................

Nợ TK: .....................................

Có TK: .....................................

Mã ĐBHC: ..............................

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................

Trong đó:

NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế):..................................................................................................................

Mã số thuế:.................................................. Mã NDKT:........................... Mã chương:........................                                                        

Cơ quan quản lý thu: ................................................  Mã CQ thu: .................  Kỳ thuế........................

KBNN hạch toán khoản thu: .................................................................... ...............................................        

Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): ..................................................................................................

.......................................................................................................................................................................        

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG

Đơn vị nhận tiền:........................................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................................................

Tài khoản:......................................................................... Tại KBNN (NH): ............................................

Hoặc người nhận tiền: .............................................................................................................................

Số CMND:....................................... Cấp ngày:.................................... Nơi cấp: ....................................

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): ...............................................................................................................................       

                   Bộ phận kiểm soát chi của KBNN                                                                     Đơn vị sử dụng ngân sách

                          Ngày …. tháng …. năm ….                                                                              Ngày …. tháng …. năm ….

               Kiểm soát                                  Phụ trách                                             Kế toán trưởng                        Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                    (ký, ghi họ tên)         (ký, ghi họ tên, đóng dấu)

                                                                                                                     

 

Người nhận tiền

Ngày…tháng…năm…

(Ký, ghi rõ họ tên)

KBNN A ghi sổ và thanh toán ngày …./.…/….

Thủ quỹ      Kế toán     Kế toán trưởng       Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày …./.…/….

  Kế toán     Kế toán trưởng     Giám đốc

 

 

Link download: Mẫu C2-02b/NS

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn