GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu C2-05a Mẫu giấy nộp trả kinh phí

giấy nộp trả kinh phí theo thông tư 08/2013, mẫu c2-05/ns excel, mẫu c2-05/ns file excel, mẫu số c2-05/ns tt số 08/2013/tt-btc, mẫu giấy nộp khôi phục dự toán, mẫu giấy nộp khôi phục kinh phí, cách hạch toán nộp trả kinh phí, mau c2-05 quyet dinh 759
 
Mẫu C2-05a
 
mẫu c2-05/ns excel
 
mẫu số c2-05/ns tt số 08/2013/tt-btc
 
mẫu c2-05/ns mới nhất
 
mẫu c2-05/ns file excel
 
mau c2-05 quyet dinh 759
 
mẫu giấy nộp khôi phục dự toán
 
mẫu giấy nộp khôi phục kinh phí
 
giấy nộp trả kinh phí theo thông tư 08/2013
 
 
Mời bạn xem chi tiết: Mẫu giấy nộp trả kinh phí
 

 

       
   
Mẫu số C2-05a/NS

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

của Bộ Tài chính)

                       Số: …….. Năm NS: …….

 

  Text Box: Không ghi vào
khu vực này
 
 

 


GiẤY nộp trả kinh phí

                                                                              Chuyển khoản            o        Tiền mặt      o

                                                                                                                                                                          

 

PHẦN KBNN GHI

1. Nợ TK: ...............................

   Có TK: ................................

2. Nợ TK: ...............................

    Có TK: ...............................

Mã ĐBHC: ............................

 

 

Đơn vị nộp:..............................................................................................................................................................

Đề nghị KBNN:........................................................................... trích tài khoản: ...............................................

Hoặc người nộp tiền:............................................................................................................................................. ...........

để nộp trả kinh phí đã  Tạm ứngo  hoặc Thực chio

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền:

TK 3521 (Kiểm toán NN) c       TK 3522 (Thanh tra TC) c      TK 3523 (Thanh tra CP) c      TK 3529 (CQ có thẩm quyền khác ) c 

theo Quyết định số:............................................................................................... ngày:..............................................................................................

Thông tin nộp trả theo các chi tiết sau:

Đơn vị rút dự toán:..........................................................................................................................................................................................................

Tài khoản:.................................................................................................... Tại KBNN:................................................................................................

Tên CTMT, DA: ...............................................................................................................................................................................................................

Mã CTMT, DA: ............................................ Số CKC, HĐK: ............................................................  Số CKC, HĐTH: ............................................

Nội dung

NDKT

Mã chương

 ngành KT

nguồn NSNN

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Người nộp tiền

Ngày …. tháng …. năm ...….

(Ký, ghi họ tên)

 

Đơn vị nộp tiền

Ngày …. tháng …. năm ...….

Kế toán trưởng                 Thủ trưởng đơn vị

           (Ký, ghi họ tên)       (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

 

PHẦN KBNN GHI

o 1. Nộp giảm chi NSNN                            

o 2. Nộp trả kinh phí khi đã quyết toán ngân sách:

Thu NSNN theo:       Mã NDKT:..........................   Mã CQT:......................... Mã chương:.................................

                       Bộ phận kiểm soát chi                                                Bộ phận kế toán

                   Ngày .... tháng .... năm .......                                      Ngày......tháng........năm........

               Kiểm soát                  Phụ trách                       Thủ quỹ       Kế toán         Kế toán trưởng                   Giám đốc      

 

 
 

 

 

Link download: Mẫu C2-05a

 

Mẫu số C2-05a/NS mới nhất ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn