GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu C6-06/NS: Mẫu phiếu chi 

 
mẫu phiếu chi theo thông tư 133
 
mẫu phiếu chi mới nhất 2017
 
mẫu phiếu chi file word
 
mẫu phiếu chi excel
 
mẫu phiếu chi excel theo thông tư 200
 
mẫu phiếu chi 02-tt
 
mẫu phiếu chi 2017
 
mẫu phiếu chi c31-bb
 
mẫu phiếu chi file word
 
mẫu phiếu chi excel
 
mẫu phiếu chi mới nhất 2017
 
mẫu phiếu chi excel theo thông tư 200
 
mẫu phiếu chi 02-tt
 
mẫu phiếu chi theo thông tư 133
 
mẫu phiếu chi c31-bb
 
mẫu phiếu chi doc
 

 

               Mẫu số C6-06/NS

(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

của Bộ Tài Chính)

          Số :…………………

               
Text Box: Không ghi vào
khu vực này

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC............................                

 

PHIẾU CHI

                            Ngày....... tháng....... năm.........

 

Họ và tên người nhận tiền: ............................................................... CMND số: ..............................................

 

Nợ TK: ................................

Có TK: ................................

Cấp ngày: .................................................................... Nơi cấp: ..........................................................................

 

Địa chỉ: ....................................................................................................................................................................

Lý do chi: ................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Số tiền bằng số: ................................................................................................................................................................................................................

Số tiền bằng chữ:..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

Kèm theo: ...............  Chứng từ gốc:...............................................................................................................................................................................

 

             Người nhận tiền                  Thủ quỹ                               Kế toán                   Kế toán trưởng                 Giám đốc KBNN

             (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Link download: Mẫu C6-06/NS

 

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn