GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu đăng ký kết nối, dừng kết nối với Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử

Mẫu đăng ký kết nối, dừng kết nối với Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử Quyết định 33/2016/QĐ-TTg về Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan (HQ) điện tử.

 

Mẫu số 04

TÊN CƠ QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….
V/v kết nối với Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử

………, ngày …… tháng …… năm ………….

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

1. Cơ quan đề nghị:

Tên cơ quan

 

Địa chỉ

 

Điện thoại

 

Fax

 

Đầu mối liên hệ

Tên người liên hệ

 

Điện thoại

 

Thư điện tử

 

2. Nội dung đề nghị: (Chọn một trong hai nội dung sau)

□ Kết nối với Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử.

□ Dừng kết nối với Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử.

3. Thông tin về hệ thống tiếp nhận thông tin tờ khai hải quan điện tử: (Kê khai trong trường hợp đăng ký kết nối)

- Địa điểm triển khai: ………………………………………………………………………………..

- Nội dung của chứng thư số áp dụng cho hệ thống:

+ Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số: …………………………………………….

+ Cơ quan, tổ chức được cấp chứng thư số: …………………………………………………….

+ Số hiệu của chứng thư số: ……………………………………………………………………….

+ Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số: ………………………………………………………..

+ Dữ liệu để kiểm tra chữ ký số:

4. Hình thức nhận văn bản trả lời: (Chọn một trong hai hình thức sau)

□ Nhận văn bản giấy

□ Nhận văn bản điện tử tại địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………

Trân trọng./.

 

 

tên và đóng dấu

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn