GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

 
giấy ủy quyền công ty
 
mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm
 
giấy ủy quyền công ty cho cá nhân
 
mẫu giấy ủy quyền viết tay
 
mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc
 
mẫu giấy ủy quyền file word
 
mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng
 
mẫu giấy ủy quyền của giám đốc
 
Xem chi tiết mẫu giấy uỷ quyền cá nhân
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------- o0o -----------------

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

.................. , ngày ...... tháng ...... năm 20....... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: ..................................................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................................       

Số CMND: ........................................  cấp ngày: ................................  nơi cấp: ..............................

Quốc tịch: ............................................................................................................................................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ..................................................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................................       

Số CMND: ........................................  cấp ngày: ................................  nơi cấp: ..............................

Quốc tịch: ............................................................................................................................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

IV. CAM KẾT

  • Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
  • Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

 

Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.

 

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Link download: Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

mẫu giấy ủy quyền của giám đốc ; mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm ; Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn