GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu giấy xác nhận quan hệ nhân thân 2018

thủ tục xác nhận quan hệ nhân thân
 
giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân
 
giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha con
 
thẩm quyền xác nhận mối quan hệ nhân thân
 
mẫu đơn xác nhận cha cho con
 
mẫu giấy xác nhận anh em
 
mẫu giấy xác nhận mối quan hệ cha con
 
mẫu đơn xác nhận nhân thân
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....ngày....tháng....năm.......

GIẤY XÁC NHẬN QUAN HỆ

Kính gửi:........................................................................................

Chúng tôi là:

1. Họ và tên:..............................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:................................................................................................................................

Số CMND:..................................... .ngày cấp:............................................... .nơi cấp:.............................

Địa chỉ thường trú:....................................................................................................................................

2. Họ và tên:..............................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:................................................................................................................................

Số CMND:..................................... ngày cấp:................................................ nơi cấp:..............................

Địa chỉ thường trú:....................................................................................................................................

Chúng tôi xin xác nhận như sau:

Ông/bà:.......................................................................... tên trong hộ chiếu:.............................................

Ngày tháng năm sinh:................................................................................................................................

Số hộ chiếu:................................... ngày cấp:................................................ .nơi cấp:.............................

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài:......................................................................................................................

Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam:.....................................................................................................................

Là: (thông tin về quan hệ với người được xác nhận hoặc quan hệ họ hàng của người được xác nhận).

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết những điều ghi trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

NGƯỜI XÁC NHẬN 1
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI XÁC NHẬN 2
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XÁC ĐỊNH CHỮ KÝ

Link download: Mẫu giấy xác nhận quan hệ nhân thân

Bình luận

Vương co nuong
2018-10-26 18:11:41
Đào Văn Hải Đào
2019-01-11 03:36:13

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn