trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10783

Mẫu quyết định tăng lương nhân viên

CÔNG TY……………….
Số: ………

Mẫu quyết định tăng lương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
Địa danh, ngày…… tháng………. năm…….

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc tăng lương cho Nhân viênTỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty …..


 -  Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành lập Công ty ………………;
-  Căn cứ Điều lệ Công ty…………………………………………………………………………….;
-  Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;
-  Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

 
                                                          QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ ).
Điều 2:  Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:

  • Tổng Giám đốc
  • Như Điều 2
  • Lưu HS, HC

 
Các bạn làm kế toán chú ý: nếu các bạn muốn làm quyết định tăng lương này để lấy thêm chi phí tiền lương cho doanh nghiệp thì các bạn phải để ý đến Doanh thu - lợi nhuận của công ty. TỶ lệ lương tăng phải phù hợp, không thể tăng lương nhanh hay nhiều hơn so với tăng lợi nhuận.
 


Tags: quyết định tăng lương ; TỶ lệ lương tăng ; Tài chính Kế toán ;

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online86
Tổng xem1