GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu quyết định tăng lương nhân viên

CÔNG TY……………….
Số: ………

Mẫu quyết định tăng lương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
Địa danh, ngày…… tháng………. năm…….

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc tăng lương cho Nhân viênTỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty …..


 -  Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành lập Công ty ………………;
-  Căn cứ Điều lệ Công ty…………………………………………………………………………….;
-  Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;
-  Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

 
                                                          QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ ).
Điều 2:  Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:

  • Tổng Giám đốc
  • Như Điều 2
  • Lưu HS, HC

 
Các bạn làm kế toán chú ý: nếu các bạn muốn làm quyết định tăng lương này để lấy thêm chi phí tiền lương cho doanh nghiệp thì các bạn phải để ý đến Doanh thu - lợi nhuận của công ty. TỶ lệ lương tăng phải phù hợp, không thể tăng lương nhanh hay nhiều hơn so với tăng lợi nhuận.
 

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Nông Nghiệp Quang Lâm
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Toàn Cầu
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Năng Lượng Thăng Long
quyết định tăng lương ; TỶ lệ lương tăng ; Tài chính Kế toán ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn