trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:24871
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định 2018

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số: 24/QĐ-CTY

TPHCM, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản máy móc sản xuất hỏng tồn trong kho

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Xét đề nghị của Phòng Sản Xuất tại tờ trình số 15/HC  ngày 14/01/2017 về việc Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập hội đồng thanh lý tài sản máy móc sản xuất hỏng tồn trong kho của Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Việt Nam gồm các Ông (Bà) có tên sau:

Chủ tịch hội đồng:

1.        Bà Nguyễn Mai Liên, Giám Đốc Công ty.

Thành viên:

2.        Bà Nguyễn Mai Liên, Kế toán trưởng.

3.        Ông Đào Văn An, Chuyên phòng kỹ thuật sản xuất.

4.        Bà Đào Thị Nguyên, Trưởng phòng hành chính.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản để thanh lý, bán đấu giá công khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Hành chính, Các cơ quan và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                           Giám Đốc

 

- Như điều 3                                                                                  Nguyễn Mai Liên

- Lưu VP

>> link download : Mẫu thanh lý tài sản

mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

mẫu quyết định thanh lý xe ô tô

quyết định thanh lý tài sản cố định theo quyết định 15

quyết định thanh lý tài sản trường học

quyết định thanh lý tài sản nhà nước

biên bản họp hội đồng thanh lý tài sản

đề nghị thanh lý tài sản

hồ sơ thanh lý tài sản cố định


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1