GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số: 01/BB biên bản vi phạm hành chính về thuế

Công ty hay doanh nghiệp bạn vi phạm hành chính về thuế thì sẽ nhận được cháp hỏi thăm của cơ quan thuế...vậy Mẫu số: 01/BB biên bản vi phạm hành chính về thuế chính mẫu thông báo doanh nghiệp vi phạm thuế trên đó có ghi rỗ thông tin, ngày giờ vi phạm..

Dưới đây là là Mẫu số: 01/BB biên bản vi phạm hành chính về thuế mới nhất mời bạn tham khảo.

 Mẫu số: 01/BB

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
 TÊN CƠ QUAN LẬP
 BIÊN BẢN
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số:            /BB-VPHC

 

 

BIÊN BẢN

Vi phạm hành chính về thuế

Hôm nay, hồi ...... giờ .... ngày .... tháng ... năm ....., tại .............................

Chúng tôi gồm:[2]

1. Ông (bà):............................Chức vụ: .......................Đơn vị............................

2. Ông (bà):............................Chức vụ: .......................Đơn vị............................

Với sự chứng kiến (nếu có) của: [3]..............................................................

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về thuế đối với:

Ông (bà)/tổ chức:[4] .............................................................................................

Năm sinh:............................Quốc tịch:.......................(đối với cá nhân vi phạm)

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................

Địa chỉ: ....................................................Mã số thuế (nếu có):...........................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ...................

Cấp ngày................................... Nơi cấp:...........................................................

Đã có các hành vi vi phạm hành chính:[5] .............................................quy định tại [6] ............................................................................................................

Các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ:..........................................................

Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại (nếu có):[7]

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức vi phạm hành chính:..............

..............................................................................................................................

Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):........................................

.............................................................................................................................

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại (nếu có):..............

.............................................................................................................................

Chúng tôi đã yêu cầu Ông (bà)/tổ chức chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm:.....................................................................................................................

Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ (nếu có) gồm:[8].........................

Biên bản lập xong hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ... , gồm ... trang, được lập thành ... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; biên bản và được giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản và ..... [9]

Lý do người/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản:[10].....................

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):[11].................................................................

Ông (bà)/tổ chức có quyền giải trình vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Điều ....... Thông tư số ......./2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.[12] Văn bản yêu cầu giải trình được gửi đến ông/bà [13] .......................................trước ngày....tháng....năm... để thực hiện quyền giải trình./.

 

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
 TỔ CHỨC VI PHẠM

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

Người chứng kiến

(nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện chính quyền

(nếu có)

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

       
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế mới nhất
 
thông tư 166
 
thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 
nghị định 129 xử phạt về thuế
 
thông tư hướng dẫn nghị định 166/2013/nđ-cp
 
luật xử lý vi phạm hành chính về thuế
 
xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn
 
hạch toán nộp phạt vi phạm hành chính về thuế
 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn