trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 01 - BH bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi TT133

Mẫu số 01 - BH bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi TT133 mẫu số 03 (ban hành kèm theo công văn số: 4027/bhxh-st ngày 14/10/2016 của bhxh việt nam) danh sách giao nhận sổ bhxh mẫu số 01

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 - BH
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

Ngày .... tháng.... năm ....

Quyển số:………….

Số:………….

Nợ:………….

Có:………….

Căn cứ Hợp đồng số:….. ngày ... tháng ... năm ... về việc bán hàng đại lý (ký gửi),

Chúng tôi gồm:

- Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện……….………. có hàng đại lý (ký gửi).

- Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện……….……….……….……….……….

- Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện………. nhận bán hàng đại lý (ký gửi).

- Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện đơn vị……….……….……….……….

I- Thanh quyết toán số hàng đại lý từ ngày…/…/… đến ngày…/…/… như sau:

Số TT

Tên, quy cách, phẩm chất sản phẩm (hàng hóa)

Đơn vị tính

Số lượng tồn đầu kỳ

Số lượng nhận trong kỳ

Tổng số

số hàng đã bán trong kỳ

Số lượng tồn cuối kỳ

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

1

2

3 = 1+2

4

5

6

7 = 3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

 

x

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ...................................................................................

III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6)..........................................................

IV- Số tiền được nhận lại:...................................................................................................

+ Hoa hồng........................................................................................................................

+ Thuế nộp hộ....................................................................................................................

+ Chi phí (nếu có)...............................................................................................................

.........................................................................................................................................

V- Số tiền thanh toán kỳ này:

+ Tiền mặt:.........................................................................................................................

+ Séc:...............................................................................................................................

VI- Số tiền nợ lại (VI= III - IV - V)

* Ghi chú:...........................................................................................................................

 

Giám đốc đơn vị
gửi hàng đại lý (ký gửi)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng thanh toán
(Ký, họ tên)

Giám đốc đơn vị nhận bán hàng đại lý
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 

Kế toán trưởng đơn vị
gửi hàng đại lý (ký gửi)

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng đơn vị
nhận bán hàng đại lý

(Ký, họ tên)

mẫu số 01 bhxh

mẫu số 03 bhxh

mẫu 03 bhxh

mẫu số 03 (ban hành kèm theo công văn số: 4027/bhxh-st ngày 14/10/2016 của bhxh việt nam)

phiếu đối chiếu quá trình đóng bhxh mẫu số 03

mẫu 01 bhxh

hướng dẫn rà soát sổ bhxh

danh sách giao nhận sổ bhxh mẫu số 01

Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn