GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 01 - TSCĐ biên bản giao nhận tài sản cố định TT133

Mẫu số 01 - TSCĐ biên bản giao nhận tài sản cố định TT133 mẫu biên bản giao nhận tscđ theo thông tư 200/2014/tt-btc mẫu biên bản nghiệm thu tscđ đưa vào sử dụng

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 01 - TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

Ngày….. tháng….. năm…..

Số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….….

Căn cứ Quyết định số: ….….….…. ngày…. tháng…. năm…. của….….….….….….….….….….….

….….….….….….…………………………….….….…. về việc bàn giao TSCĐ….….….….

Ban giao nhận TSCĐ gồm:

- Ông/Bà…………………….……………… chức vụ……………………. Đại diện bên giao

- Ông/Bà…………………….……………… chức vụ……………………. Đại diện bên nhận

- Ông/Bà…………………….……………… chức vụ……………………. Đại diện …………..

Địa điểm giao nhận TSCĐ: ………….……………………….……………………….……………

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STT

Tên, ký hiệu quy cách (cấp hạng TSCĐ)

Số hiệu TSCĐ

Nước sản xuất (XD)

Năm sản xuất

Năm đưa vào sử dụng

Công suất (diện tích thiết kế)

Tính nguyên giá tài sản cố định

Giá mua (ZSX)

Chi phí vận chuyển

Chi phí chạy thử

Nguyên giá TSCĐ

Tài liệu kỹ thuật kèm theo

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO

Số thứ tự

Tên, qui cách dụng cụ, phụ tùng

Đơn vị tính

Số lượng

Giá trị

A

B

C

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc bên nhận
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng bên nhận
(Ký, họ tên)

Người nhận
(Ký, họ tên)

Người giao
(Ký, họ tên)

mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng

mẫu biên bản giao nhận tscđ theo thông tư 200/2014/tt-btc

biên bản giao nhận tài sản cố định theo thông tư 133

biên bản bàn giao tài sản đưa vào sử dụng

cách ghi biên bản giao nhận tài sản cố định

biên bản nghiệm thu tài sản cố định

mẫu biên bản nghiệm thu tscđ đưa vào sử dụng

mẫu quyết định bàn giao tài sản

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn