GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 02 - BH thẻ quầy hàng TT133

Mẫu số 02 - BH thẻ quầy hàng TT133 cách viết bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi chứng từ kế toán bán hàng theo TT133 cách viết bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 02 - BH
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

THẺ QUẦY HÀNG

Ngày lập thẻ…………………… Tờ số:……………………

- Tên hàng:……………………….………..… Quy cách:……………………….………

- Đơn vị tính:…………………………….……… Đơn giá:…………………....…………

Ngày tháng

Tên người bán hàng

Tồn đầu ngày (ca)

Nhập từ kho trong ngày (ca)

Nhập khác trong ngày (ca)

Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca)

Xuất bán

Xuất khác

Tồn cuối ngày (ca)

Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

A

B

1

2

3

4 = 1+2+3

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập
(Ký, họ và tên)

 

bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi

bảng kê bán hàng theo TT200

kế toán bán hàng theo TT133

chứng từ kế toán bán hàng theo TT133

cách viết bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn