trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 02-TSCĐ biên bản thanh lý tài sản cố định TT133

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 02-TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. tháng….. năm…..

Số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….….

Căn cứ Quyết định số: ….….….…. ngày…. tháng…. năm…. của….….….….….….….….….….….

….….….….….….…………………………….….….…. Về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện……………. Trưởng ban

Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện…………………. Ủy viên

Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện…………………. Ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ.......................................................................

- Số hiệu TSCĐ .................................................................................................................

- Nước sản xuất (xây dựng)................................................................................................

- Năm sản xuất...................................................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ.....................................................

- Nguyên giá TSCĐ.............................................................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý..................................................................

- Giá trị còn lại của TSCĐ....................................................................................................

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

 

Ngày….. tháng…… năm……
Trưởng Ban thanh lý
(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ: ……………………………………… (viết bằng chữ).............................

- Giá trị thu hồi: …………………………………………….….. (viết bằng chữ)............................

- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……

 


Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày…… tháng…… năm……
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

mẫu số 02-tscđ thông tư 200

cách ghi biên bản thanh lý tài sản cố định

mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200

mẫu biên bản thanh lý xe ô tô công ty

biên bản thanh lý tài sản cố định trường học

quyết định thanh lý tài sản

mẫu biên bản thanh lý ccdc

biên bản họp hội đồng thanh lý tscđ

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn