GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 02 - TT mẫu phiếu chi TT133

Mẫu số 02 - TT mẫu phiếu chi TT133 mẫu phiếu chi đơn vị hành chính sự nghiệp  phiếu chi lương hàng tháng mẫu phiếu chi theo thông tư 133

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU CHI

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nhận tiền:..................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Lý do chi:..........................................................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):.............................................................................

.........................................................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

 

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.....................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:...............................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:..............................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

 

mẫu số 02 tt theo qđ 15

tải mẫu phiếu chi bản word

mẫu phiếu chi excel

mẫu phiếu chi theo thông tư 133

tải mẫu phiếu chi theo thông tư 133

mẫu phiếu chi đơn vị hành chính sự nghiệp

mẫu phiếu thu

phiếu chi lương hàng tháng

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn