GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 02 - VT mẫu phiếu xuất kho TT133

Mẫu số 02 - VT mẫu phiếu xuất kho TT133 tải mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200 mẫu phiếu xuất kho mới nhất excel 2018 2019

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 02 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU XUẤT KHO

 

Ngày.... tháng.... năm…..

Số: ……………………….

Nợ …………………….

Có …………………….

- Họ và tên người nhận hàng: ………………………………. Địa chỉ (bộ phận):.........................

- Lý do xuất kho:................................................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): …………………… Địa điểm.............................................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………….………………………

- Số chứng từ gốc kèm theo:...………………………………………………………………..

 


Người lập phiếu
(Ký, họ tên)


Người nhận hàng
(Ký, họ tên)


Thủ kho
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng... năm….
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)


Giám đốc
(Ký, họ tên)

mẫu phiếu xuất kho mới nhất excel

mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2017

tải phiếu xuất kho

mẫu phiếu xuất kho nội bộ

tải mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200

phiếu xuất kho bằng excel

mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133

cách viết phiếu xuất kho

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn