trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 03 - VT biên bản kiểm nghiệm vật tư công cụ hàng hoá TT133

Mẫu số 03 - VT biên bản kiểm nghiệm vật tư công cụ hàng hoá TT133 mẫu biên bản kiểm nhận hàng hóa nhập kho phương thức kiểm nghiệm hàng hóa

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 03 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Ngày... tháng...năm....

Số: ……………

- Căn cứ…… số… ngày… tháng… năm… của………………………………………

Ban kiểm nghiệm gồm:

+ Ông/Bà………………… Chức vụ…………… Đại diện………… Trưởng ban

+ Ông/Bà………………… Chức vụ…………… Đại diện……………… Ủy viên

+ Ông/Bà………………… Chức vụ…………… Đại diện……………… Ủy viên

Đã kiểm nghiệm các loại:

Số TT

Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Phương thức kiểm nghiệm

Đơn vị tính

Số lượng theo chứng từ

Kết quả kiểm nghiệm

Ghi chú

Số lượng đúng quy cách, phẩm chất

Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất

A

B

C

D

E

1

2

3

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

 

Đại diện kỹ thuật
(Ký, họ tên)

Thủ kho
(Ký, họ tên)

Trưởng ban
(Ký, họ tên)

biên bản kiểm nghiệm vật tư theo thông tư 200

mẫu biên bản kiểm nhận hàng hóa nhập kho

mẫu biên bản kiểm tra hàng hóa

cách ghi biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa

phương thức kiểm nghiệm hàng hóa

mẫu biên bản kiểm nghiệm

biên bản kiểm nghiệm vật tư theo thông tư 133

mẫu phiếu kiểm tra hàng hóa

Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn
Dịch vụ kế toán