GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 04 - TSCĐ biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Mẫu số 04 - TSCĐ biên bản đánh giá lại tài sản cố định  quyết định thành lập hội đồng đánh giá lại tài sản phương pháp đánh giá lại tài sản cố định biên bản họp định giá tài sản thanh lý

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 04 - TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

 

Ngày…. tháng…. năm….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

- Căn cứ Quyết định số: …… ngày…… tháng…… năm……

Của…………………………………………………… Về việc đánh giá lại TSCĐ

- Ông/Bà………… Chức vụ………… Đại diện……………… Chủ tịch Hội đồng

- Ông/Bà………… Chức vụ……………… Đại diện……………… Ủy viên

- Ông/Bà………… Chức vụ……………… Đại diện……………… Ủy viên

Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

STT

Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Số thẻ TSCĐ

Giá trị đang ghi sổ

Giá trị còn lại theo đánh giá lại

Chênh lệch

Nguyên giá

Hao mòn

Giá trị còn lại

Tăng

Giảm

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

X

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột 4 “Giá trị còn lại theo đánh giá lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì Cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.

Kết luận:...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 


Ủy viên/người lập
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Chủ tịch Hội đồng
(Ký, họ tên)

mẫu quyết định đánh giá lại tài sản

quyết định thành lập hội đồng đánh giá lại tài sản

thủ tục đánh giá lại tài sản cố định

mẫu biên bản thanh lý tscđ

cách đánh giá lại tscđ

phương pháp đánh giá lại tài sản cố định

biên bản hủy tài sản cố định

biên bản họp định giá tài sản thanh lý

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn