GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 04-TT Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

 
Mẫu số 04-TT
 
mẫu giấy thanh toán tạm ứng theo thông tư 200
 
mẫu giấy đề nghị hoàn ứng
 
mẫu giấy thanh toán tạm ứng theo quyết định 19
 
mẫu thanh toán tạm ứng kho bạc mới nhất
 
cách ghi giấy thanh toán tiền tạm ứng
 
mẫu giấy tạm ứng
 
giấy đề nghị thanh toán tiền
 
giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo hợp đồng
 
Xem chi tiết mẫu : Mẫu số 04-TT
 
 

Đơn vị:..................

Bộ phận:...............

Mẫu số 04 – TT

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

 

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

                             Ngày.....tháng.....năm.......         

Số:................                                                                                        Nợ:...............                                                                                         Có:...............

- Họ và tên người thanh toán: ..................................................................................................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ): .........................................................................................................            

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I . Số tiền tạm ứng

 

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

...............................

2. Số tạm ứng kỳ này:

...............................

           - Phiếu chi số .............ngày .........

...............................

           - Phiếu chi số .............ngày .........

...............................

           - ...

...............................

II . Số tiền đã chi

...............................

1. Chứng từ số ...........ngày...........

...............................

2. ...

...............................

III . Chênh lệch

...............................

1. Số tạm ứng chi không hết ( I - II )

...............................

2. Chi quá số tạm ứng ( II - I )

...............................

 

    

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Kế toán thanh toán

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

 

 

Link download: Mẫu số 04-TT

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn