GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 05- LĐTL phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Mẫu số 05- LĐTL phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu phiếu xác nhận dịch vụ mẫu biên bản xác nhận khối lượng công việc hoàn thành mẫu phiếu xác nhận công việc

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 05- LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Ngày... tháng... năm...

Tên đơn vị (hoặc cá nhân): …………………………………………………………………….

Theo Hợp đồng số: ……………ngày…… tháng…… năm…………………………………..

STT

Tên sản phẩm (công việc)

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

B

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………….

 

 

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Người giao việc
(Ký, họ tên)

Người nhận việc
(Ký, họ tên)

Người kiểm tra chất lượng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành thông tư 200

mẫu giấy xác nhận hoàn thành công việc

mẫu phiếu xác nhận công việc

mau phieu xac nhan

mẫu phiếu xác nhận dịch vụ

phiếu xác nhận công việc hoàn thành

biên bản xác nhận hoàn thành dịch vụ

mẫu biên bản xác nhận khối lượng công việc hoàn thành

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn