GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 05 - TSCĐ biên bản kiểm kê tài sản cố định TT133

Mẫu số 05 - TSCĐ biên bản kiểm kê tài sản cố định TT133 mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định excel biên bản kiểm kê tài sản theo thông tư 200  kiểm kê tài sản cuối năm

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 05 - TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Thời điểm kiểm kê…… giờ…… ngày…… tháng…… năm……

Ban kiểm kê gồm:

- Ông/Bà………………………………………..…….. Chức vụ…………………..……….. Đại diện………………………..….. Trưởng ban

- Ông/Bà………………………………………..…….. Chức vụ…………………..……….. Đại diện………………………..……….. Ủy viên

- Ông/Bà………………………………………..…….. Chức vụ…………………..……….. Đại diện………………………..……...... Ủy viên

Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

Số TT

Tên TSCĐ

Mã số

Nơi sử dụng

Theo sổ kế toán

Theo kiểm kê

Chênh lệch

Ghi chú

Số lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 


Giám đốc
(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày…… tháng…… năm……
Trưởng Ban kiểm kê
(Ký, họ tên)

 

biên bản kiểm kê tài sản trường học

mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định excel

phiếu kiểm kê tài sản

biên bản kiểm kê tài sản theo quyết định 19

báo cáo kiểm kê tài sản

mẫu biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ

biên bản kiểm kê tài sản theo thông tư 200

kiểm kê tài sản cuối năm

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn