GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 06- LĐTL bảng thanh toán tiền làm thêm giờ TT133

Mẫu số 06- LĐTL bảng thanh toán tiền làm thêm giờ TT133 mẫu thanh toán làm thêm giờ mới nhất mẫu thanh toán làm thêm giờ mới nhất

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 06- LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ

Tháng….. năm……

Số: ………………

TT

Họ và tên

Hệ số lương

Hệ số phụ cấp chức vụ

Cộng hệ số

Tiền lương tháng

Mức lương

Làm thêm ngày làm việc

Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật

Làm thêm ngày lễ, ngày tết

Làm thêm buổi đêm

Tổng cộng tiền

Số ngày nghỉ bù

Số tiền thực được thanh toán

Người nhận tiền ký tên

Ngày

Giờ

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thanh toán

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thành tiền

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ………………………………………………….

(Kèm theo.... chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm ngoài giờ tháng….. năm…..)

 


Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng... năm
Người duyệt
(Ký, họ tên)

mẫu thanh toán làm thêm giờ mới nhất

mẫu 02 lđtl

bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mới nhất

bảng chấm công làm thêm giờ

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn