GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 06 - TSCĐ bảng tính khấu hao tài sản cố định TT133

Mẫu số 06 - TSCĐ bảng tính khấu hao tài sản cố định TT133 mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định excel bảng tính khấu hao tài sản cố định theo thông tư 133
 

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 06 - TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Số:………….

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Tháng….. năm…..

Số TT

Chỉ tiêu

Tỷ lệ khấu hao (%) hoặc thời gian sử dụng

Nơi sử dụng

 

Toàn DN

TK 154-Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (TK 631 - Giá thành SX)

TK 642 Chi phí quản lý kinh doanh

TK 241 XDCB dở dang

TK 242 Chi phí trả trước

TK 335 Chi phí phải trả

 

Hoạt động ……

Hoạt động ……

Hoạt động ……

Hoạt động ……

 

Nguyên giá TSCĐ

Số khấu hao

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

I. Số khấu hao trích tháng trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

II. Số KH TSCĐ tăng trong tháng

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

III. Số KH TSCĐ giảm trong tháng

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

IV. Số KH trích tháng này (I + II - III)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập bảng
(Ký, họ tên)

Ngày…. tháng .... năm….
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

mẫu 06 tscđ theo TT133

mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định excel

bảng tính khấu hao tài sản cố định theo thông tư 200

bảng tính khấu hao tài sản cố định theo thông tư 133

mẫu số 05- tscđ

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn