GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 06 - VT bảng kê mua hàng hoá TT133

Mẫu số 06 - VT bảng kê mua hàng hoá TT133 mẫu số 06 vt ban hành theo thông tư số 133 2016 tt btc ngày 26 8 2016 của bộ tài chính mẫu bảng kê mua văn phòng phẩm không có hoá đơn

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 06 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày .... tháng.... năm ....

Quyển số:………….

Số:………….

Nợ:………….

Có:………….

- Họ và tên người mua:………………………………………….………..

- Bộ phận (phòng, ban):…………………………………………………..

STT

Tên, quy cách, phẩm chất hàng hóa (vật tư, công cụ...)

Địa chỉ mua hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

x

x

x

 

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………….

* Ghi chú: ………………………………………………………………….………..

 

Người mua
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt mua
(Ký, họ tên)

mẫu số 06 vt của btc

mẫu bảng kê mua hàng theo thông tư 200

mẫu bảng kê mua hàng mới nhất 2016

bảng kê mua hàng không có hoá đơn

mẫu bảng kê mua văn phòng phẩm

mẫu số 06 vt ban hành theo thông tư số 133 2016 tt btc ngày 26 8 2016 của bộ tài chính

bảng kê mua hàng excel

mẫu bảng kê mua hàng theo quyết định 48

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn