GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 08 - LĐTL mẫu hợp đồng giao khoán TT133

Mẫu số 08 - LĐTL mẫu hợp đồng giao khoán TT133  hợp đồng giao khoán công việc sản phẩm c08-hd mẫu thanh lý hợp đồng giao khoán hợp đồng giao khoán là gì
 

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 08 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày... tháng... năm...

Số: ………………

Họ và tên: ……………………… Chức vụ..............................................................................

Đại diện…………………………. bên giao khoán....................................................................

Họ và tên: ………………………. Chức vụ.............................................................................

Đại diện …………………………. bên nhận khoán..................................................................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I- Điều khoản chung:

- Phương thức giao khoán:.................................................................................................

- Điều kiện thực hiện hợp đồng:..........................................................................................

- Thời gian thực hiện hợp đồng:..........................................................................................

- Các điều kiện khác:..........................................................................................................

II- Điều khoản cụ thể:

1. Nội dung công việc khoán:

-........................................................................................................................................

-........................................................................................................................................

2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

-........................................................................................................................................

-........................................................................................................................................

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

-........................................................................................................................................

-........................................................................................................................................

 

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)


Người lập
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Kế toán trưởng bên giao khoán
(Ký, họ tên)

mẫu hợp đồng giao khoán mới nhất

hợp đồng giao khoán theo thông tư 200

mẫu hợp đồng khoán gọn công việc

hợp đồng giao khoán công việc sản phẩm c08-hd

mẫu thanh lý hợp đồng giao khoán

hợp đồng giao khoán xây dựng

mẫu 09 lđtl

hợp đồng giao khoán là gì

Bình luận

Trịnh nGuyn
2018-09-12 04:31:25

E ky hop dong giao khoan voi doi thi cong do 1 nguoi lam dai dien, trong hop dong co danh sach nhan cong,neu: -TH: lam cam ket 02 thi ky voi nguoi dai dien hay lam cam ket cho tung nguoi - TH: trich 10% thue tncn thi trich 1lan het gia tri hop dong roi ke khai thue tncn và nop thue vao NSNN luon hay la trich theo tung dot thanh toan Mong ac tu van giup.Cam on ac

Trường Giang
2018-09-12 04:32:03

1. làm cam kết vs từng ng (nếu họ đủ đk để làm cam kết) - Điểm i Khoản 1 Điều 25 TT 111/2013/TT-BTC 2. Khấu trừ thuế theo từng lần thanh toán - Khoản 1 Mục III cv 187/TCT-TNCN

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn