trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 08a - TT bảng kiểm kê quỹ VNĐ TT133

Mẫu số 08a - TT bảng kiểm kê quỹ VNĐ TT133 người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ là ai  mẫu biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt c34-hd  kết luận sau khi kiểm kê quỹ tiền mặt

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 08a - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho VNĐ)


Số:…………..

Hôm nay, vào…… giờ…… ngày…… tháng…… năm……

Chúng tôi gồm:

- Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện kế toán

- Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện thủ quỹ

- Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện…………..

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:

STT

Diễn giải

Số lượng (tờ)

Số tiền

A

B

1

2

I

Số dư theo sổ quỹ:

x

……………….

II

Số kiểm kê thực tế:

x

……………….

1

Trong đó: - Loại

……………….

……………….

2

- Loại

……………….

……………….

3

- Loại

……………….

……………….

4

- Loại

……………….

……………….

5

- ….

……………….

……………….

III

Chênh lệch (III = I - II);

x

……………….

- Lý do: + Thừa: ……………….……………….……………….……………….……………….

+ Thiếu:……………….……………….……………….……………….………………………….

- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: ……………….……………….……………….……………….

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)

 

mẫu biên bản kiểm kê quỹ bằng excel

biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt theo thông tư 200

biên bản kiểm kê quỹ theo thông tư 133

người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ là ai

kết luận sau khi kiểm kê quỹ tiền mặt

mẫu kiểm kê quỹ tiền mặt theo quyết định 19

mẫu biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt c34-hd

mẫu số c26a h

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn