GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 09 - LĐTL biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán

Mẫu số 09 - LĐTL biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán mẫu hợp đồng giao khoán theo TT133 mẫu số 08-lđtl - hợp đồng giao khoán

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 09 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

Số: ………….

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ... tháng ... năm ...

Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên giao khoán...............................

Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên nhận khoán...............................

Cùng thanh lý Hợp đồng số ... ngày... tháng ... năm ...

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:..............................................

Giá trị hợp đồng đã thực hiện:............................................................................................

Bên……. đã thanh toán cho bên……. số tiền là…….……. đồng (viết bằng chữ)....................

Số tiền bị phạt do bên……. vi phạm hợp đồng: …….……. đồng (viết bằng chữ)...................

Số tiền bên .... còn phải thanh toán cho bên……. là……… đồng (viết bằng chữ)...................

Kết luận:............................................................................................................................

 

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

mẫu số 08-lđtl - hợp đồng giao khoán

mẫu hợp đồng giao khoán theo TT133

mau hop dong giao khoan

mẫu thanh lý hợp đồng giao khoán nhân công

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn