trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 09 - TT mẫu bảng kê chi tiền TT133

Mẫu số 09 - TT mẫu bảng kê chi tiền TT133 mẫu số 09-tt - bảng kê chi tiền mẫu bảng kê chi phí văn phòng mẫu bảng kê chi phí phát sinh  mẫu bảng kê tiền mặt

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 09 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày…. tháng…. năm....

Họ và tên người chi: ..........................................................................................................  

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ......................................................................................................

Chi cho công việc:.............................................................................................................

STT

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

Số tiền bằng chữ: ………..…………………………………………………………………………

(Kèm theo.... chứng từ gốc).

 

Người lập bảng kê
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

mẫu số 09-tt - bảng kê chi tiền

mẫu bảng kê chi tiền mới nhất

bảng kê tiền bằng excel

mẫu bảng kê thu chi tiền mặt

mẫu bảng kê chi phí văn phòng

mẫu số 05 tt

mẫu bảng kê tiền mặt

mẫu bảng kê chi phí phát sinh

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn