trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 10 - LĐTL bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Mẫu số 10 - LĐTL bảng kê trích nộp các khoản theo lương bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 133 bảng kê trích nộp kinh phí công đoàn bhxh

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 10 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng.... năm...

Đơn vị tính:………..

STT

Số tháng trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,K PCĐ

Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động

Kinh phí công đoàn

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Số phải nộp công đoàn cấp trên

Số được để lại chi tại đơn vị

Trích vào chi phí

Trừ vào lương

Trích vào chi phí

Trừ vào lương

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập bảng
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày... tháng... năm…..
Giám đốc
(Ký, họ tên)

bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 133

bảng kê trích nộp các khoản theo lương c11-hd

bảng tính lương và các khoản trích theo lương

bảng kê trích nộp kinh phí công đoàn

nội dung các khoản trích theo lương

bảng trích bhxh

bảng kê khấu trừ lương

bảng theo dõi bảo hiểm xã hội

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn