GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 11 - LĐTL bảng phân bổ tiền lương và tiền bhxh TT133

Mẫu số 11 - LĐTL bảng phân bổ tiền lương và tiền bhxh TT133 bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200 bài tập về tiền lương và các khoản trích theo lương

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 11 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tháng... năm ...

Số TT

Ghi Có Tài khoản

 

 

Đối tượng sử dụng
(Ghi Nợ các Tài khoản)

TK 334 - Phải trả người lao động

TK 338 - Phải trả, phải nộp khác

TK 335 Chi phí phải trả

Tổng cộng

Lương

Các khoản khác

Cộng Có TK 334

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm tai nạn lao động

Cộng Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3388)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

TK 154- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (TK 631 - Giá thành sản xuất)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

TK 242- Chi phí trả trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

TK 335- Chi phí phải trả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

TK 334- Phải trả người lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

TK 338- Phải trả, phải nộp khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập bảng
(Ký, họ tên)

Ngày… tháng… năm…
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

download mẫu số 11-lđtl

mẫu số 11 lđtl theo quyết định 48

bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200

bảng thanh toán bhxh

mẫu bảng lương đóng bảo hiểm xã hội

bài tập về tiền lương và các khoản trích theo lương

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn