GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số C1- 04/NS lệnh hoàn trả thu ngân sách nhà nước

Kế Toán Hà Nội xin được giới thiệu các bạn mẫu số C1- 04/NS lệnh hoàn trả thu ngân sách nhà nước ban hành theo thông tu 77/btc năm 2017

Mời bạn xem thêm:

>>  cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

>> biên bản bàn giao thiết bị

>> mẫu hợp đồng lao đông mới nhất

LỆNH HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định về việc hoàn thuế số: ................................................................................  ngày:...............................................

của cơ quan quản lý thu ...........................................................................................  Mã CQ thu: ......................................................         

Đề nghị KBNN A (nơi trực tiếp hoàn trả):............................................................... Tỉnh, TP: ...........................................................

Hoàn trả cho: ..............................................................................................................................  Mã số thuế:.......................................

Địa chỉ: .................................................. Quận/Huyện ........................................ Tỉnh/Thành phố......................................................

Hình thức hoàn trả bằng:              Tiền mặt      c           Chuyển khoản    c

Chuyển tiền vào tài khoản số: ..................................................................... Tại Ngân hàng (KBNN) (B):........................................

(hoặc) trả tiền mặt cho: .....................................................  Số CMND/HC:.................. Cấp ngày:................. Nơi cấp:.................

Lý do hoàn trả:...........................................................................................................................................................................................

STT

Nội dung

khoản nộp NSNN/ Chi hoàn thuế GTGT

Mã NDKT

chương 

KBNN nơi thu NSNN

Năm NS

Số tiền đã nộp

Số tiền được quyết định hoàn trả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết nội dung khoản hoàn trả:

Tổng số tiền hoàn trả ghi bằng chữ:.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                        Ngày……tháng…..năm…….

                                             NGƯỜI LẬP                                                                                 THỦ TRƯỞNG

                                          (Ký, ghi họ tên)                                                                 (Ký tên, ghi họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

PHẦN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ

1. Hạch toán phần hoàn trả:

Niên độ hạch toán hoàn trả................................................

- Giảm thu NSNN  c 

- Chi NSNN  c  Mã NDKT............. Mã ĐBHC...............

                            Mã chương............. Mã ngành KT.........

Mã nguồn NSNN

Định khoản

Số tiền

Nợ TK

Có TK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có)

KBNN ..................................................... Mã KBNN:.................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, ghi họ tên)   

KBNN HOÀN TRẢ (A)

Ngày........tháng ......năm ......

Thủ quỹ      Kế toán    Kế toán trưởng    Giám đốc

 

NGÂN HÀNG (KBNN) B

Ngày........tháng ......năm ......

Kế toán           Kế toán trưởng 

 

 

 

 

 

Link download: Mẫu số C1- 04/NS

thông tư 77/2017/tt-btc

mẫu c1 05 ns

mẫu c2 04 ns

biểu mẫu thông tư 77 2017 tt btc

mẫu đối chiếu kho bạc mới nhất theo thông tư 77

mẫu c1 07a ns

mau c2 thong tu 77

thông tư 77 2017 tt btc pdf

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn