GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số S02c1-DNN mẫu sổ cái chứng từ ghi sổ TT133

Mẫu số S02c1-DNN mẫu sổ cái chứng từ ghi sổ TT133 mẫu sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ theo thông tư 200  cách ghi sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S02c1-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

Năm:………….

Tên tài khoản……….

Số hiệu:……….

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ ghi sổ

Diễn giải

Số hiệu TK đối ứng

Số tiền

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

G

 

 

 

- Số dư đầu năm

- Điều chỉnh số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh tháng

x

 

 

x

- Số dư cuối tháng

x

 

 

x

- Cộng lũy kế từ đầu quý

x

 

 

x

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

mẫu sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ theo thông tư 200

mẫu sổ cái excel

mẫu số s02c2 dnn

mẫu số s02a dnn

cách ghi sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ

sổ cái mẫu số s03b dnn

s02c1 dnn s02c2 dnn

sổ cái chứng từ ghi sổ

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn