trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số S04b-DNN sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt TT133

Mẫu số S04b-DNN sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt TT133 mẫu số s07 dn sổ quỹ tiền mặt mẫu báo cáo quỹ tiền mặt hàng ngày  mẫu sổ kế toán chi tiếtơ

Mời bạn xem thêm:

>> biên bản bàn giao hồ sơ

>> tra cứu số sổ bảo hiểm qua chứng minh nhân dân

>> mẫu công văn đề nghị thanh toán

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S04b-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

Tài khoản:...

Loại quỹ: ...

Năm ...

Đơn vị tính...

Ngày, tháng ghi sổ

Ngày, tháng chứng từ

Số hiệu chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Số phát sinh

Số tồn

Ghi chú

 

Thu

Chi

 

Nợ

 

A

B

C

D

E

F

1

2

3

G

 

 

 

 

 

- Số tồn đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh trong kỳ

x

 

 

x

x

 

- Số tồn cuối kỳ

x

x

x

 

x

 

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

mẫu số s07 dn sổ quỹ tiền mặt

mẫu 07a dn

mẫu sổ chi tiền mặt

mẫu sổ quỹ tiền mặt

mẫu sổ thu chi quỹ hội

mẫu sổ thu chi kế toán

mẫu sổ kế toán chi tiết

mẫu báo cáo quỹ tiền mặt hàng ngày

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn