trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số S18-DNN thẻ tính giá thành sản phẩm dịch vụ TT133

Mẫu số S18-DNN thẻ tính giá thành sản phẩm dịch vụ TT133 bài tập lập thẻ tính giá thành sản phẩm cách tính giá thành sản phẩm dịch vụ bảng tính giá thành sản phẩm bằng excel

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S18-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Tháng………. năm…………….

Tên sản phẩm, dịch vụ:……….

Chỉ tiêu

Tổng số tiền

Chia ra theo khoản mục

Nguyên liệu, vật liệu

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mời bạn xem thêm:

>> trung tâm đào tạo kế toán tại đống đa

>> lớp học kế toán ở minh khai

>> khoá học kế toán ở thủ đức

thẻ tính giá thành sản phẩm theo TT 200

bảng tính giá thành sản phẩm bằng excel

mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm theo tt200

bảng tính giá thành dịch vụ

cách tính giá thành sản phẩm dịch vụ

mẫu bảng tính giá thành sản phẩm

bảng tính giá thành sản phẩm theo thông tư 133

bài tập lập thẻ tính giá thành sản phẩm

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn